Mehmet Arif Bey

Mehmet Arif Bey

"1845'de Erzurum'da doğdu. 1861 yılına kadar Erzurum'da medrese tahsiline devam etti. 17 yaşında 4.Ordu meclisi tahrirat odasında stajyer olarak ilk resmi görevine başladı.
1865 yılında, Erzurum vilayeti temyiz meclisi hukuk başkatipliğine, 1866'da Deavi meclisi başkatipliğine, 1867'de aynı meclisin sorgu hakimliğine, 1869'da Erzurum temyiz divanı başkatipliğine, 1877 yılında ise, 1293 tarihine izafetle 93 Moskof harbi diye anılan meşhur Rus harbinde Anadolu orduları Başkumandanlığı'na getirilen Müşir Ahmet Muhtar Paşa'nın özel katipliğine tayin olundu. Harbin sonuna değin Paşa ile birlikte, cereyan eden savaşlarda bulundu. Meydan meydan gezdi, gördü, savaşları bizzat yaşadı ve teneffüs etti.
1877 yılının Aralık ayı sonlarına doğru İstanbul'a çağrılan Ahmet Muhtar paşa ile birlikte gitti. Ve yine onunla birlikte 1878 yılı başlarında Trakya'da, Çatalca ordusunda bulundu.
Savaş sona erip, barış antlaşması imzalanınca, hem uhdesinde bulunan Erzurum temyiz divanı başkatipliği'nden, hem de Ahmet Muhtar Paşa'nın özel katipliğinden çekildi. Bir müddet sonra, Girit isyanını bastırmakla görevlendirilen Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın yanında Girit Tahrir heyeti başkatipliğine tayin olunarak birlikte gitti. Aynı yıl, Girit isyanına son veren Halpa Antlaşması'nın imzası ile, tekrar İstanbul'a, Adliye bakanlığındaki asli vazifesine döndü.
1880 yılında Adliye Encümeni Başkatipliğine, 1881'de İstanbul Bidayet mahkemesi Müdde-i Umumiliği'ne, 1885'de Kastamonu Adliye müfettişliğine getirildiyse de, aynı yıl, Osmanlı devleti Fevkalade Komiserliği ile Mısır'a tayin olunan Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın maiyetinde, başkatiplik görevi ile Kahire'ye gitti. Daha Erzurum'da iken İslami ilimleri tahsil ile icazet almış, 1895 senesinde Avrupa'ya da seyahet ederek, Batı milletlerini yakından görüp tetkik ve tanımak fırsatını bulmuştu.
Mısır'da bulunduğu sırada hastalanarak, tedavi için İstanbul'a dönmüş ve 14 Haziran 1898'de ölmüştür.
Kabri, Topkapı dışındaki Merkezefendi mezarlığındadır.
"

Yorum Yazın